EPOXY IMPREGNEER HARS voor lamineren met behulp van glasweefsel. - Wilsor Kunstharsen (2024)

Bouwnijverheid, Epoxyhars, Gieten, Hars, Lamineren, Watersport

Epoxy impregneer set

Verkrijgbaar in:

 • 300 gram
 • 700 gram
 • 1,4 kilogram
 • 7 kilogram

Datasheet om te downloaden voor Wilsor epoxyhars

Artikelnummer: 2100, 2101, 2102, 2103Categorieën: Bouwnijverheid, Epoxyhars, Gieten, Hars, Lamineren, WatersportTag: epoxy

 • Beschrijving

Eigenschappen: Epoxy hars is een hoogwaardige, heldere hars – sterk en slijtvast. Hecht aan praktisch elke ondergrond, maar tast die ondergrond (bijv. polystyreenschuim) niet aan, zoals bij polyesterhars vaak wel het geval is. Epoxyhars krimpt niet bij uitharding. Daarom is het een geliefd materiaal voor het maken van mallen. Kromtrekken door krimp komt niet voor. Onze normale lamineer epoxy is na uitharding sterk tot ±70°C.

Hechtkracht: Epoxyhars hecht prima aan vrijwel alles. Denk maar aan het in elkaar lijmen van houten boten. Het houdt de vezeltjes van de glasmat goed vast en is mede daardoor zo sterk. Door deze taaie sterkte wordt het graag gebruikt in surfplanken, ski’s, modelbouw vliegtuigjes evenals echte vliegtuigen e.d.

Houdbaarheid: Epoxy hars en harder zijn in principe onbeperkt houdbaar. Maar onder de 10° C. neigt de hars naar kristallisatie. Dit kan zijn van een lichte troebeling tot een compleet “versuikerde” en harde hars. Om er, ook bij lichte troebeling, weer een top product van te maken, moet het verwarmd worden tot 50°C-60°C. De hars wordt dan weer transparant. De temperatuur van een warme radiator zal net niet voldoende zijn. Met een bak warm water (au bain Marie) zal men meer succes hebben.

Gebruiksaanwijzing: Schuur het beschadigde deel en zorg ervoor dat deze droog, stof- en vetvrij is. Voeg beide componenten in een mengbeker. De verhouding harder/hars is 1 op 3 (bijvoorbeeld: hars 300 gram en harder 100 gram). Teveel of te weinig harder geeft een on uitgehard eindresultaat.
Verwerkingstijd hangt af van de temperatuur en de aangemaakte hoeveelheid. Bij 100 gr en 20°C is deze ca 30 minuten. Grotere hoeveelheden en hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Er komt warmte vrij zodra hars en harder zijn gemengd.
Breng een dunne laag epoxy aan met een kwast, leg vervolgens de glasweefsel aan en tamponeer deze totdat hij doorzichtig wordt. Breng de volgende laag glasweefsel aan totdat een voldoende dikke laag is opgebouwd. Indien epoxy over een uitgeharde epoxylaag nodig is
dient deze eerst goed geschuurd te zijn.

Verwerking: De mengverhouding van de epoxyhars en de harder is 3:1 op gewicht. Het gebruik van meer harder zal niet een hogere verwerkingssnelheid (zoals bij polyesterhars), maar wel een slechter resultaat geven. Elke 3 gram hars heeft precies 1 gram harder nodig om samen een nieuwe harde stof te vormen. Teveel hars of harder bindt zich niet en blijft als een weekmaker in het uitgeharde product zitten. Vanzelfsprekend komt het product dan niet tot optimale sterkte. Nadat het product is uitgehard, kan men de sterkte en chemische stabiliteit nog iets doen toenemen door enkele uren te temperen op 70° C of wat langere tijd op 60° C. Deze sterkte toename door temperen geldt, zij het in wat mindere mate, ook voor polyesterhars. De minimale verhardingstemperatuur is 0°C. De hars is dan dikker en de uitharding duurt vanzelf sprekend veel langer. Hoge luchtvochtigheid en koude zal een plakkerig oppervlak geven. Deze plakkerigheid kan weggenomen worden met azijn. Bij 0°C bereikt de epoxy langzaam ± 70% van zijn eindsterkte. Doorgaan tot volledige sterkte kan binnen enkele maanden gebeuren als de temperatuur hoger wordt. Bij het gieten van dikke delen (meer dan 1-2 cm) zal de temperatuur tijdens het uitharden gemakkelijk boven de 100°C kunnen stijgen en begint het epoxy mengsel te koken en te schuimen. Er moet dus voor gezorgd worden dat de temperatuur tijdens de harding niet boven de 100°C komt.

Men kan hiertegen het volgende doen:

 • Niet dikker dan 1-2 cm gieten.
 • Het epoxy mengsel vullen met vulstof.
 • De begintemperatuur lager te nemen.

Dit is een wat aangepast systeem en het heeft een mengverhouding 2 : 1. Bij deze hars zijn behalve de standaard harder ook diverse andere harders leverbaar, zoals extra snel (begin van de harding ± 5 min.) of extra langzaam. Al deze harders hebben een mengverhouding van 1 : 2 met de hars en zijn onderling mengbaar. Hierdoor kan men zelf zijn gewone harder samenstellen en blijft de uiteindelijke mengverhouding van hars : harder = 2 :1.

U.V. stabiliteit: Uitgeharde epoxy is maar matig bestand tegen U.V licht. Het zal enigszins vergelen en het oppervlak wordt dof. Daarom is het raadzaam epoxy boten, surfplanken e.d. altijd af te lakken. Wordt er een transparante lak gebruikt, dan het liefst een lak met U.V filter gebruiken. Onze DD lak is hiervoor uiterst geschikt.

Bewapeningsmateriaal en vulstoffen:Voor de bewapening worden meestal de geweven matten gebruikt van glas, kevlar of koolstof. De gewone hakselmatten zijn niet zo geschikt. De binder van deze glasmatten lost niet op (zoals in polyester), waardoor de glasmat niet goed benat en soepel wordt. Net als bij polyester kan epoxy ingekleurd worden met onze pigmenten, of met vulstof gemengd als gietmassa gebruikt worden.

Epoxy en gezondheid: De hars, en vooral de harder, zijn bij normaal gebruik, niet bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid, maar kunnen wel lastige huidirritaties veroorzaken. Voor de damp van de harder geldt hetzelfde. Deze geeft overgevoeligheid aan ogen en ademhalingsorganen. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de ene persoon hiervoor veel gevoeliger is dan de andere. Voor iedereen geldt echter: als men eenmaal deze irritatie heeft opgelopen. dan is men er voor altijd overgevoelig voor. Het werken met epoxy is dan verder uitgesloten. Dringend advies: Werk met handschoenen of een zogenaamde barrière crème.

Artikelnummer 2100, 2101, 2102, 2103

Andere suggesties…

 • EPOXY CARBONSET voor lamineren met behulp van koolstofweefsel.

  Lees meer

 • KOOLSTOFWEEFSEL wapeningsmateriaal voor polyesterhars en epoxy.

  Lees meer

 • ALUMINIUMGAAS zelf dragend wapeningsmateriaal voor polyesterhars en epoxy.

  Lees meer

 • KEVLARWEEFSEL wapeningsmateriaal voor polyesterhars en epoxy.

  Lees meer

 • GLASWEEFSEL 50 GRAM m2 wapeningsmateriaal voor polyesterhars en epoxy

  Lees meer

 • GLASWEEFSEL 200 GRAM m2 wapeningsmateriaal voor polyesterhars en epoxy.

  Lees meer

 • GLASWEEFSEL 100 Gram m2 wapeningsmateriaal voor polyesterhars en epoxy.

  Lees meer

Gerelateerde producten

 • MEK HARDER voor het uitharden van polyesterhars.

  Lees meer

 • VLOEIBARE LOSWAS voorkomt hechting van de hars aan een mal, reinigt oude hars.

  Lees meer

 • POLYESTER PLAMUUR voor het opvullen van grove oneffenheden in korte tijd.

  Lees meer

 • KLEURPIGMENT voor het inkleuren van polyester,epoxy, polyurethaanhars en topcoat.

  Lees meer

 • DOSEERSPUIT 20 ML EN 50 ML voor het injecteren van epoxyhars.

  Lees meer

 • ACETON voor het schoonmaken van uitgeharde polyester en epoxy.

  Lees meer

EPOXY IMPREGNEER HARS voor lamineren met behulp van glasweefsel. - Wilsor Kunstharsen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5859

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.